Regulamin zapisów elektronicznych do
Żłobka w Strzelcach Opolskich

§1. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. System elektronicznego naboru - platforma elektroniczna wspomagająca procedurę zapisu dziecka do Żłobka, umożliwiająca składanie wniosków w trybie całorocznym, porządkująca jednocześnie składane wnioski w oparciu o ustalone kryteria, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu, a także o datę złożenia wniosku.

 2. Wniosek - dokument sporządzony w formie elektronicznej, składany za pomocą systemu elektronicznego naboru przez rodzica/opiekuna prawnego, zawierający:

  1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka,

  2. informację, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,

  3. imiona i nazwiska oraz PESEL rodziców/opiekunów prawnych,

  4. adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,

  5. adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),

  6. miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców - o ile pracują lub pobierają naukę,

  7. dane kontaktowe rodziców/opiekuna prawnego dziecka (telefon stacjonarny, telefon komórkowy, adres poczty elektronicznej - e-mail),

  8. informacje o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa,

  9. wypełnioną tabelę kryteriów punktowych,

  10. zgodę na przetwarzanie przez Żłobek danych, o których mowa we wniosku wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki,<

  11. oświadczenie o prawdziwości i zgodności ze stanem rzeczywistym danych zawartych we wniosku, pod rygorem usunięcia wniosku z systemu elektronicznego naboru.

 3. Żłobek - Żłobek w Strzelcach Opolskich przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14, działający na podstawie statutu, (stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XLIII/357/2018 z dnia 31 stycznia 2018.

 4. Dyrektor - osoba kierująca i zarządzająca Żłobkiem, zatrudniana przez Burmistrza Miasta Strzelce Opolskie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Rodzic - oznacza również opiekuna prawnego dziecka.

§2. PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW I PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

 1. Rodzic przed wypełnieniem wniosku składa w systemie oświadczenie, że zapoznał się z przepisami niniejszego regulaminu i je w całości akceptuje.

 2. Na potwierdzenie złożenia wniosku, system elektronicznego naboru wysyła wiadomość e-mail z linkiem weryfikacyjnym na podany we wniosku adres poczty elektronicznej, który należy potwierdzić celem zakończenia procedury rejestracyjnej. Wniosek zmienia wtedy status z "NIEZWERYFIKOWANY E-MAIL" na " AKTYWNY "- od tej chwili Twój wniosek jest brany pod uwagę w systemie e-naboru.

 3. Po weryfikacji status wniosku zostanie zmieniony na AKTYWNY - od tej chwili Twój wniosek jest brany pod uwagę w systemie e-naboru. Naruszenie zasad drugiego etapu procedury rejestracyjnej skutkuje automatycznym usunięciem wniosku z systemu elektronicznego naboru.

 4. Po złożeniu wniosku i jego weryfikacji, system elektronicznego naboru automatycznie dokonuje przyporządkowania wniosku do żłobka, określając jednocześnie pozycję, na której został zakwalifikowany dany wniosek.

 5. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje, w pierwszej kolejności liczba punktów uzyskanych na podstawie kryteriów, o których mowa w załączniku Nr 1 do Regulaminu zapisów elektronicznych, a w drugiej kolejności data złożenia wniosku/aktualizacji do systemu.

 6. Rodzic po wprowadzaniu numeru PESEL dziecka i unikalnego hasła zabezpieczającego może na bieżąco śledzić pozycję dziecka na liście oczekujących. W przypadku utraty (zapomnienia) hasła, system elektronicznego naboru umożliwia odzyskanie hasła po wprowadzeniu numeru PESEL dziecka oraz podaniu adresu e-mail, na który zostanie przesłany link umożliwiający ponowne wygenerowanie hasła i zalogowanie się do systemu.

 7. Rodzic przyjmuje do wiadomości konieczność potwierdzania (aktualizacji) wniosku w sposób i w trybie określonym przez administratora systemu elektronicznego naboru:

  1. system nie częściej niż co trzy miesiące (licząc od zakończenia miesiąca, w którym został złożony wniosek) może losowo wysłać wiadomość e-mail z linkiem aktualizacyjnym na adres poczty elektronicznej, podany we wniosku. Rodzic zobowiązany jest potwierdzić wniosek za pośrednictwem linka aktualizacyjnego oraz ewentualnie uaktualnić podane w nim dane,

  2. jeśli w terminie do 1 miesiąca kalendarzowego od daty wysłania wiadomości e-mail wniosek nie zostanie potwierdzony w sposób opisany w pkt. a), e-mail zostaje wysłany ponownie, a wniosek otrzymuje status "ZABLOKOWANY",

  3. w przypadku braku potwierdzenia "zablokowanego" wniosku ze strony rodzica w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania drugiej wiadomości e-mail, wniosek zostanie usunięty z systemu elektronicznego naboru,

  4. w przypadku, gdy wniosek został złożony za pomocą adresu e-mail administracji Żłobka:

d 1) system wysyła wiadomość e-mail z linkiem aktualizacyjnym na adres poczty elektronicznej, podany we wniosku, a upoważniony pracownik administracji Żłobka zobowiązany jest - na podstawie rozmowy telefonicznej, lub spotkania z rodzicem - potwierdzić wniosek za pośrednictwem linka aktualizacyjnego oraz ewentualnie uaktualnić podane w nim dane,

d 2 ) jeśli w terminie 1 miesiąca kalendarzowego od dnia wysłania wiadomości e-mail wniosek nie zostanie potwierdzony w sposób opisany w pkt. d l)) - ze względu na udokumentowany, minimum 2-krotny brak możliwości skontaktowania się z rodzicem

(podanie nieprawidłowego numeru telefonu kontaktowego, brak odbioru telefonu) - wiadomość e-mail zostaje wysłana ponownie, a wniosek otrzymuje status "ZABLOKOWANY",

d 3 ) w przypadku braku potwierdzenia "zablokowanego" wniosku w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania drugiej wiadomości e-mail, wniosek zostanie usunięty z systemu elektronicznego naboru. Zapis pkt. d 2) w części dotyczącej kontaktu z rodzicem stosuje się odpowiednio.

 1. Dyrektor lub upoważniony pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego nie później jednak niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia w którym nastąpiło zwolnienie miejsca do podjęcia działań, wraz z propozycją przyjęcia dzieci według  kolejności wynikającej z listy wyświetlanej przez system, z uwzględnieniem wieku dziecka oraz kwalifikacji do określonej grupy wiekowej.

 2. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik administracji Żłobka potwierdzają propozycję wyboru następnego kandydata.

 3. Dyrektor lub upoważniony pracownik informuje rodziców o terminie przyjęcia dziecka wraz z podaniem stosownej informacji praktycznej dot. sposobu przyjęcia dziecka (np. procedury przyjęcia, wymaganej dokumentacji itp.). Informacja ta jest przekazywana rodzicom albo w formie telefonicznej - w takim przypadku dyrektor lub upoważniony pracownik zobowiązany jest do spisania notatki służbowej, która powinna zawierać co najmniej: numer telefonu rozmówcy, datę i godzinę rozmowy, imię i nazwisko rozmówcy albo w formie elektronicznej (wiadomość e-mail).

 4. W przypadku gdy rodzic, bez podania przyczyny, nie zgłosi się do żłobka w wyznaczonym terminie (zgodnie z § 2 pkt. 11), Dyrektor lub upoważniony pracownik niezwłocznie usuwa wniosek z systemu elektronicznego naboru oraz wdraża procedury opisane w § 2 pkt. 9 i następnych w celu przyjęcia kolejnego dziecka.

 5. W przypadku zakwalifikowania dziecka do opieki żłobkowej, rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przedstawić Dyrektorowi Żłobka wydrukowany z systemu FORMULARZ WNIOSKU z wypełnionymi danymi, pod którym rodzice/opiekunowie prawni składają podpis, dokumenty o spełnieniu zaznaczonych we wniosku kryteriów, w tym przede wszystkim o zamieszkaniu na terenie Gminy Strzelce Opolskie, zaświadczenie o zatrudnieniu, itp. Jeśli przedstawione dokumenty potwierdzą niezgodność danych, przyjmuje się, że dane kryterium nie jest spełnione, a wniosek podlega obowiązkowej aktualizacji. Taka sama procedura obowiązuje w przypadku nieprzedstawienia dokumentów.

 6. W przypadku zakwalifikowania dziecka do opieki żłobkowej rodzic składa aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające dane o stanie zdrowia dziecka, Kartę Zdrowia Dziecka, Kartę informacji o dziecku zawierającą niezbędne dodatkowe informacje o dziecku (stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka),upoważnienia wydane przez rodziców/opiekunów prawnych.

 7. Dyrektor lub upoważniony pracownik po przyjęciu dziecka do żłobka dokonuje zmiany w systemie naboru elektronicznego statusu wniosku z "AKTYWNY" na "PRZYJĘTY".

 8. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicem w ciągu dwóch następujących po sobie dniach roboczych od dnia stwierdzenia przez Dyrektora lub pracownika administracji Żłobka błędnego podania danych, zawartych we wniosku lub braku ich aktualizacji, w dowolnej, udokumentowanej formie (za pomocą telefonu, wiadomości e-mail). Wniosek jest usuwany z systemu elektronicznego naboru.

 9. W przypadku rezygnacji z opieki żłobkowej, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wniosku z systemu elektronicznego naboru lub poinformowania o rezygnacji Dyrektora Żłobka lub upoważnionego pracownika.

 10. W przypadku przesunięcia oczekiwanej daty przyjęcia lub zmiany innych danych, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji wniosku w systemie elektronicznego naboru i poinformowania o sytuacji Dyrektora Żłobka lub upoważnionego pracownika.

 11. Do 20 czerwca każdego roku lista dzieci przyjętych od 1 września danego roku (układ w porządku alfabetycznym) jest upubliczniona w siedzibie Żłobka.
  Działania związane z rekrutacją zawarte są w „Terminarzu zapisów” .

 12. Przyjęcia dzieci w trakcie roku kalendarzowego będą realizowane zgodnie
  z postanowieniami § 2 pkt. 9-12 niniejszego regulaminu.

 13. Żłobek zwraca uwagę, że ze względu na okresową aktualizację wniosków, przeprowadzaną w oparciu o ustalone kryteria, możliwa jest zmiana miejsca wniosku na liście oczekujących (przesunięcie na wyższą bądź niższą pozycję w zależności od wartości punktowej wynikającej z aktualnej sytuacji składającego wniosek).

§3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprawy sporne dot. funkcjonowania systemu zapisu elektronicznego będą rozstrzygane przez Dyrektora w terminie do dwóch tygodni od dnia wpływu wniosku przekazanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres administracji Żłobka.

 2. Żłobek zastrzega sobie prawo przyjęć dzieci zgodnie z pozycją wynikającą z listy oczekujących w miarę posiadanych miejsc - do odpowiednich wiekowo, zgodnych z etapem rozwoju psychofizycznego - grup żłobkowych.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2018 poz. 603 z póź. zm.).

 4. Zmiany do Regulaminu będą każdorazowo ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty w Żłobku w Strzelcach Opolskich na stronie internetowej: www.zlobek.strzelceopolskie.edu.pl

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 lutego 2019 roku.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu zapisów elektronicznych do Żłobka w Strzelcach Opolskich

Kryteria naboru do Żłobka w Strzelcach Opolskich

lp

Kryteria przyjęć

Wartość punktowa

1

Dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Strzelce Opolskie*

3

2

Dziecko, które legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności

2

3

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni oboje pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym

2

4

Dziecko wychowywane przez samotnego rodzica lub opiekuna prawnego**, pracującego, studiującego, uczącego się w trybie dziennym

2

5

Dziecko, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje,a drugi studiuje, uczy się w trybie dziennym

1

6

Dziecko pochodzące z rodziny wielodzietnej posiadającej co najmniej troje małoletnich dzieci.

2


Żłobek zwraca uwagę, że ze względu na okresową aktualizację wniosków, przeprowadzaną w oparciu o ustalone kryteria, możliwa jest zmiana miejsca wniosku na liście oczekujących (przesunięcie na wyższą bądź niższą pozycję w zależności od wartości punktowej).

 

Żłobek zastrzega sobie prawo przyjęć dzieci zgodnie z pozycją wynikającą z listy oczekujących przy uwzględnieniu wolnych miejsc w danej grupie wiekowej (do przyjęcia będzie zakwalifikowany wniosek o największej sumie punktowej w danej grupie wiekowej).

 

*Oświadczenie o miejscu faktycznego zamieszkania.

**Przez dziecko wychowywane przez samotnego rodzica lub opiekuna prawnego rozumie się dziecko wychowywane przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca lub osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem bądź osobę samotną której powierzono opiekę nad dzieckiem.

Prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem w przypadku kryterium samotności rodzica.

 

Uwaga:
Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

 

Uwaga:
W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów Dyrektor Żłobka rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.


 
Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe katowice